Ga verder naar de inhoud

Coaching

Familiebetrokkenheid structureel vormgeven in zorgorganisaties begint bij een helder en gedragen beleid. Organisaties die werk willen maken van een familiebeleid kunnen beroep doen op het Familieplatform voor een coaching op maat, die evidence based en praktijkgericht.

Specifiek kunnen zorgorganisaties rekenen op ondersteuning van het Familieplatform om hun beleid verder uit te bouwen, zowel hun algemeen kader als de specifieke focus op KOPP/KOAP. Via coaching gaan we (zorgorganisatie en Familieplatform) samen aan de slag met:

  • De uitbouw van een familiewerkgroep en de inzet van gespecialiseerde functies.
  • Het bepalen van de missie/visie/waarden en hoe deze te vertalen naar een visietekst en richtlijnen.
  • Het strategisch beleid, met aandacht voor specifieke doelstellingen, interne toetsing, opleidingen en samenwerkingen.

Samenstellen familiewerkgroep

Het is belangrijk om binnen een organisatie waar men met familiebeleid aan de slag wil gaan een ‘leidende coalitie’ te vormen. Dit is een groep van personen die de ontwikkeling van familiebeleid binnen de zorgvoorziening leidt. Deze groep wordt een werkgroep, commissie of stuurgroep genoemd.

Het is belangrijk dat medewerkers uit verschillende organisatielagen of onderdelen van de zorgvoorziening deel uitmaken van deze werkgroep, zodat verschillende visies, praktische bedenkingen en noden m.b.t. de ontwikkeling van een familiebeleid opgenomen kunnen worden. Met andere woorden: de werkgroep moet bestaan uit zowel directieleden, stafmedewerkers, leidinggevenden als hulpverleners (psychiaters, psychologen,…) zodat er voldoende mandaat en draagkracht aanwezig is en het familiebeleid zowel ‘top down’ als ‘bottom up’ kan uitgewerkt worden. Daarnaast wordt ook aangeraden om, naast medewerkers, ook cliënten en familieleden te betrekken bij deze werkgroep. Immers, het opnemen van cliënten en (een gemengde groep van) familie in de werkgroep zorgt ervoor dat er bij de beleidsontwikkeling gewerkt wordt vanuit het model van de triade en dat er sprake is van co-productie van het familiebeleid. Het betrekken van familie bij beleidsontwikkeling is een succesvolle vorm van familieparticipatie, maar wordt nog niet zo courant toegepast in de praktijk.

Opmaak visietekst

Een visietekst is richtinggevend voor een organisatie: het weerspiegelt de ambitie en het toekomstbeeld van de zorgvoorziening. Daarnaast verduidelijkt het de algemene richting waarin de zorgvoorziening wil veranderen en geeft het een aanzet tot meer concrete uitwerking in doelstellingen in een latere fase. Een visietekst inspireert en motiveert dus de medewerkers van de zorgvoorzieningen tot het ondernemen van acties richting dit toekomstbeeld. Bovendien vormt het een verbindend kader voor deze verschillende acties. De te nemen acties worden uitgewerkt a.d.h.v. een actieplan of strategisch plan.

Het schrijven van een visietekst is de taak van de ‘familiewerkgroep’. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers uit verschillende organisatielagen en (vertegenwoordigers van) cliënten en hun familie. Daarnaast dient de visietekst ook gedragen te worden door het beleid, de directie, en artsen, alsook duidelijk gecommuniceerd te worden naar alle hulpverleners van de zorgvoorziening.

Rol familieplatform

De evolutie naar een familievriendelijker beleid is vaak een uitdaging voor de zorgvoorziening. Als Familieplatform ondersteunen we daarom de zorgorganisatie doorheen het hele proces: van opzet, tot aanpak en feedback. Via coaching op maat wordt gekeken waar de zorgorganisatie nood aan heeft, alsook hoe dit best gerealiseerd kan worden.