Ga verder naar de inhoud

Familietevredenheidsmeting

Sinds 2015 zet het Familieplatform Geestelijke Gezondheid in op de ontwikkeling van een meetinstrument dat toelaat om systematisch verbeterpunten voor de zorg in kaart te brengen en dit vanuit het perspectief van familieleden. Met andere woorden, zorgorganisaties kunnen via de FamilieTevredenheidsMeting (FTM) nagaan of ze voldoende tegemoetkomen aan de noden en vragen van families, en op basis van de verkregen resultaten hun familiebeleid (verder) richting geven.

Vier pijlers

Familie is een volwaardige partner in de zorg voor personen met een psychische kwetsbaarheid, daarom is de ontwikkeling en de uitvoering van een gedragen familiebeleid van cruciaal belang. Vier pijlers zijn binnen dit familiebeleid belangrijk:

 1. Bejegening: Wordt er op een kwaliteitsvolle manier omgegaan met zowel de cliënt als het familielid?
 2. Informatie: Is er oog voor het verkrijgen van voldoende informatie vanwege de hulpverlener?
 3. Steun: Worden familieleden gesteund of doorverwezen indien nodig?
 4. En Participatie: Is er gelegenheid om mee te beslissen, wat is de mate van aandacht voor cliënt/familie en inbreng cliënt en familielid?

FamilieTrevedenheidsMeting (FTM)

Vertrekkend van bovenstaande vier pijlers, ontwikkelde Familieplatform een meetinstrument om het familieperspectief in kaart te brengen en zicht te krijgen op wat er goed gaat en wat er beter kan op vlak van familiebeleid. Specifiek bevraagt de vragenlijst:

Methodiek FTM
 • Achtergrondgegevens familielid en cliënt (bv leeftijd, duur van opname, kinderen binnen het gezin, …)
 • Contact met het team
 • Ervaren ondersteuning door familie
 • Kind-gerichtheid van het team
 • De ervaren tevredenheid op verschillende domeinen (bv: informatie, behandeling van de cliënt, bereikbaarheid, …)
 • Algemene waarderingscijfer (schaal 0-10)
 • Elementen waarover de familie het meest/minst tevreden is
 • Aanvullingen, bedenkingen, vragen of suggesties

De FTM wordt momenteel afgenomen in verschillende psychiatrische ziekenhuizen (PZ), Psychiatrisch Centra (PC), Psychiatrische Afdelingen binnen een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ), Mobiele teams, Initiatieven Beschut wonen, Psychosociale revalidatiecentra en Psychiatrisch Verzorgingstehuizen (PVT). Meer dan 910 responsen werden reeds geregistreerd sinds de start van de afnames in 2017.

Zelf aan de slag

Hebt u ook interesse om de stem van familie te bevragen? Neem een kijkje op Familietevredenheidsmeting - Familieplatform. Na een verkennend gesprek verzorgt Familieplatform de voorbereiding van de dataverzameling, alsook de data-analyse en terugkoppeling. Tenslotte is er mogelijkheid om, op basis van de resultaten, een coaching traject op te starten.